Fotokatalys för luftrening i AirSteril

Illustrering av fotokatalys i luftrenare Airsteril
Fotokatalys har länge använts för luftrening i olika sammanhang. Processen där UVC-ljus aktiverar katalysatorcoatingen Titandioxid (TiO2) har mycket hög förmåga att både inaktivera och bryta ned olika luftburna virus, bakterier, andra organiska substanser m.m.

Fotokatalytisk oxidation kallad PCO (photocatalytic oxidation) har förmågan att inaktivera mikroorganismer genom att fotokatalysen attackerar cellmembranet och även cellens interna struktur, samtidigt som föroreningarna ifråga vid tillräcklig exponering av fotokatalysproducerade hydroxylradikaler kan brytas ned till harmlöst koldioxid och vatten.


Ingående forskning har också påvisat att olika volatila gaser mycket effektivt nedbrytes vid fotokatalys och bl.a. därför har man idag allt mer börjat använda AirSteril som luftrenare vid problem med inomhusmiljö där olika flyktiga ämnen och gaser från byggnadsmaterial och fuktskador avges. 

Fördelarna med fotokatalys i luftrenare AirSteril är flera. Effektbehovet är mycket lågt eftersom oxidationsprocessen startar via den ultravioletta bestrålningen av katalysatorn. Det är endast lampans och den eventuella fläktens låga effekt som behövs. AirSterilmetoden för luftrening anses som naturvänlig samtidigt som toxiska biprodukter inte genereras likt vid sanering med klorin och andra kemikalier. Luftreningseffekten med fotokatalys är högre än att enbart använda ozon eller UV alt. dessa två metoder tillsammans. Fotokatalytisk luftrenare kan med fördel användas i rum där man vistas.

Den gedigna forskningen som utförts kring både AirSteril och fotokatalys som sådan har fört med sig att luftreningsteknologin används inom t.ex. medicinska applikationer för disinfektion och kontroll av annars svårbekämpade virus och bakterier. I laboratoriemiljö där det ställs höga krav på rena ytor har man funnit att fotokatalys är effektivt då det förutom den direkta luftreningen i ett aggregat även ges sekundäreffekt genom fotokatalysens verkan att framställa negativa joner. Matindustrin är ett annat område där fotokatalys vunnit mark. Restriktioner mot olika bekämpningsmedel och olämpligheten att rengöra storköks- och matindustriföremål med olika kemikalier har gjort att man allt mer använder olika typer av fotokatalytisk rening. Inom viss matindustri sker processrening av mat innan denna förpackas, vilket förlänger hållbarheten bl.a. därför att olika mikroorganismer som t.ex. mögel bekämpas.

Förutom fotokatalys i AirSteril luftrenare används också UVC-ljusets direkta verkan för luftrening. Med väl avvägd tillverkningsprocess styrs vilka våglängder av ljus Lysatronlamporna i AirSteril ska generera. Därmed finns möjlighet att enkelt välja om luftrenaren enbart ska verka genom fotokatalys eller också i synergiskt högre effekt även ska avge en väl avvägd mängd ozon, vilket då ger direkt möjlighet att använda luftrenaren som rent saneringsaggregat.