Negativa Joner från luftrenare AirSteril

Negativa Joner från luftrenare AirSteril

En av effekterna av luftrening från AirSteril är avgivning av negativa joner. Då joner med negativ laddning kommer i kontakt med olika luftföroreningar sker både neutraliserande och sammanbindande verkan. Partiklar som kan vara skadliga för vår hälsa binds samman och tappar sin förmåga att vara fritt svävande i luften. Dessa faller till golvet eller närmaste yta där dammsugning eller dammtorkning kan ske istället för att partiklarna når långt ned i våra lungor genom inanding och transporteras vidare ut i kroppen.Negativa joner saknas ofta i inomhusmiljö p.g.a. bristande ventilation och elektriska apparater som avger positiva joner. Samtidigt kan fuktskada i ett hus göra att föroreningskoncentrationen ökar genom avgivning av olika bakterier, mögel samt volatila organiska föreningar och gaser. Därför är det ofta av olika anledningar positivt att använda luftrenare AirSteril, såväl förebyggande som i mer akut läge.

Negativa Joner har som ovan nämnt förmåga att neutralisera t.ex. bakterier och virus och även fungera mycket bra för generell luftrening då det gäller att ta bort lukt som röklukt, mögellukt och annan odör som kan upplevas mindre trevlig. Förutom dessa fina funktioner ges också en direkt uppiggande och hälsofrämjande effekt då man andas in friskare luft med negativa joner. Positiva joner har en direkt nedsättande effekt på både humör och immunförsvarsverkan. Brist på negativa joner i miljön kan märkas genom huvudvärk, trötthet och humörmässig instabilitet etc. Samma effekter kan även olika luftföroreningar ge. Därmed kan negativa joner sägas vara dubbelverkande genom sina luftrenande, ytrenande och hälsofrämjande egenskaper.

Luftrenare AirSteril är inte att jämföra med en jonisator som producerar negativa joner genom elektrostatisk urladdning. I AirSteril sker fotokatalys där negativa joner tillkommer i en multisynergisk renare luftreningseffekt och sedan följer med det redan renade luftflödet från luftrenaren ut i rumsluften. Man kan till skillnad från vissa andra jonisatorer i AirSteril välja om ozon ska avges eller ej, vilket är mycket viktigt då ozon i inomhusmiljö bör undvikas, till skillnad från då ren sanering ska utföras.

Vissa forskare har påvisat att negativa joner verkar förebyggande gällande astma. I luften finns många olika partiklar, volatila ämnen och gaser som kan verka astmaframkallande eller luftrörs- och slemhinneirriterande. Luftrenare med fotokatalys och negativa joner, likt AirSteril, har god förmåga att fjärna mycket små luftföroreningar, sådana som inte tas bort med hjälp av luftrenare med vanliga typer av filter likt Hepa-filter. Vi har fått in goda recentioner där kunder säger att deras astma lindrats avsevärt då de börjat använda luftrenare AirSteril.