Produkter - AirSteril Luftrenare

AirSteril finns anpassade för optimal funktion vid olika applikationer, från generell luftrening med fotokatalys i sovrum och kontor etc. till synergisk verkan med ozon där sanering behövs och ingen vistas.

AirSteril Silent


AirSteril Silent är förutom att vara snygg också en mycket effektiv samt tyst luftrenareSilent Luftrenare är som namnet säger helt ljudlös. Luftflödesverkan genom luftrenaren ges via termik. UVC-lampan på 18W effekt alstrar viss värme varvid förorenad luft dras in genom bottendelens spaltventiler. Vidare passerar luften själva reaktionskammaren där gaser, partiklar, virus och bakterier m.m. utsätts för det neutraliserande UVC-ljusets verkan samt den fotokatalytiska mycket effektfulla neutraliserande verkan. Den från föroreningar reducerade luften följer med luftströmmen ut genom luftrenarens lock, också detta försett med spaltventiler.

Sekundäreffekt ges ut i rummet där Silent placerats genom att den föroreningsreducerade luften nu innehåller negativa joner samtidigt som rent syre också producerats, dock inte att förväxla med ozon.

AirSteril Silent Luftrenare är ämnad att hängas på vägg, gärna 1,6 till 1,8 meter upp från golv. Placeringen sker så att aggregatet hänger närmare luft som kommer in i rummet (tilluft) än luft som ventileras ut (frånluft). Detta för att luftreningseffekten i rummet ska bli så hög som möjligt.

Lampor utan eller med ozon finns valbara.Hämta manual gällande AirSteril SilentHämta manual för
AirSteril SilentAirSteril AS-430


AirSteril AS-430 används antingen som luftrenare eller saneringsaggregat
AS-430 är genom den portabla konstruktionen avsedd främst att använda som allmän luftrenare eller saneringsaggregat till större rum. Med fläktverkan sker större luftomsättning. Även här finns möjlighet att anpassa luftreningen utefter om det vistas någon i utrymmet eller inte. Det görs genom val av lampa, utan ozonavgivning eller med valbar mängd ozon. Fotokatalytisk luftrening är en basfunktion som finns i samtliga modeller av AirSteril.


AirSteril UVGI


AirSteril UVGI är en luftrenare som strålar ut neutraliserande UVC-ljus
AirSteril UVGI är speciellt anpassad att neutralisera luftburna organiska smittkällor och föroreningar. UVGI hängs högre upp på vägg och strålar UV-ljus snett upp och ut ur luftrenaren. Neutraliseringsverkan blir därmed direkt och exponeringsområdet upptar stor del av rumsluften där det via termiska luftrörelser kontinuerligt transporteras förbi bakterier, virus, pollen, mögel och lukter med mera. 

AirSteril UVGI täcker ett mycket brett applikationsområde. Kan levereras såväl med eller utan produktion av ozon.

AirSteril Thermal


AirSteril Thermal en vattenstänkskyddad tyst luftrenareAirSteril Thermal baseras på samma teknologi för luftrening som Silent överst i bild på sidan. Det innebär helt tyst drift utan fläktsus. Lampans värmeavgivning ger termisk luftrörelse som drar luft från enhetens nedre luftinsläpp, upp genom Lysatronkammaren där föroreningarna exponeras för UVC-ljus och direkt fotokatalys, vidare ut genom det övre luftutsläppet. Möjlighet finns att använda lampa om 18W eller 36W, både med eller utan ozon för bästa anpassningsmöjlighet utefter luftrenings- och saneringsbehov.

AirSteril Thermal är skyddad emot vattenstänk och monteras som bäst mot vägg i vertikalt läge som ses här via medföljande väggfäste.

Lämpliga användningsområden är t.ex. sammanträdesrum, omklädningsrum, våtrum, stallmiljö, storkök, slakteri, kylrum, soprum etc.


AirSteril AS750

AirSteril AS750 är luftrenaren för professionellt bruk

AirSteril AS750 är en professionell och portabel luftrenare samt saneringsaggregat som idag används inom många olika närningsgrenar.

Genom mycket hög fotokatalytisk Lysatroneffekt och valfri synergisk avgivning av ozon kan saneringstiden reduceras vilket ofta betyder inbesparing i omkostnader.

Såväl luftburna som ytligt materialbundna lukter oxideras och neutraliseras mycket snabbt. Virus, bakterier, mögel, jäst o.s.v. avdödas även genom de totalt sex olika reningseffekter som AirSteril-tekniken innebär. 


Hämta manual gällande AirSteril AS-750Hämta manual för
AirSteril AS-750AirSteril Vent

AirSteril Vent installeras som integrerad luftrenare i system för ventilation
AirSteril Vent är speciellt framtagen för att kunna dockas mot ventilationsaggregat likt vanligen installerade i villor samt andra fastigheter. Separat internt ventilationssystem kan vid behov byggas upp för maximal luftrening i större lokaler där luftrenare krävs.

Genom att både primär luftrening på ingående luft samt sekundär neutraliserande effekt ges renas även ventilationssystemet efter AirSteril Vent varvid reducering av biofilm från mögel, jäst och bakterier ges.

Luftrenaren ger möjlighet att förebygga vanligt förekommande problem med dålig inomhusmiljö och verkar helt tyst utan att störa interiören.