Luftreningsteknik i AirSteril Luftrenare

Fotokatalys i AirSteril Luftrenare

Fotokatalys har länge använts för luftrening i olika sammanhang. Processen där UVC-ljus aktiverar katalysatorcoatingen Titandioxid (TiO2) har mycket hög förmåga att både inaktivera och bryta ned olika luftburna virus, bakterier, andra organiska substanser m.m.

Fotokatalytisk oxidation kallad PCO (photocatalytic oxidation) har förmågan att inaktivera mikroorganismer genom att fotokatalysen attackerar cellmembranet och även cellens interna struktur, samtidigt som föroreningarna ifråga vid tillräcklig exponering av fotokatalysproducerade hydroxylradikaler kan brytas ned till harmlöst koldioxid och vatten.

Ingående forskning har också påvisat att olika volatila gaser mycket effektivt nedbrytes vid fotokatalys och bl.a. därför har man idag allt mer börjat använda AirSteril som luftrenare vid problem med inomhusmiljö där olika flyktiga ämnen och gaser från byggnadsmaterial och fuktskador avges. 

Fördelarna med fotokatalys i luftrenare AirSteril är flera. Effektbehovet är mycket lågt eftersom oxidationsprocessen startar via den ultravioletta bestrålningen av katalysatorn. Det är endast lampans och den eventuella fläktens låga effekt som behövs. AirSterilmetoden för luftrening anses som naturvänlig samtidigt som toxiska biprodukter inte genereras likt vid sanering med klorin och andra kemikalier. Luftreningseffekten med fotokatalys är högre än att enbart använda ozon eller UV alt. dessa två metoder tillsammans. Fotokatalytisk luftrenare kan med fördel användas i rum där man vistas.

Den gedigna forskningen som utförts kring både AirSteril och fotokatalys som sådan har fört med sig att luftreningsteknologin används inom t.ex. medicinska applikationer för desinfektion och kontroll av annars svårbekämpade virus och bakterier. I laboratoriemiljö där det ställs höga krav på rena ytor har man funnit att fotokatalys är effektivt då det förutom den direkta luftreningen i ett aggregat även ges sekundäreffekt genom fotokatalysens verkan att framställa negativa joner. Matindustrin är ett annat område där fotokatalys vunnit mark. Restriktioner mot olika bekämpningsmedel och olämpligheten att rengöra storköks- och matindustriföremål med olika kemikalier har gjort att man allt mer använder olika typer av fotokatalytisk rening. Inom viss matindustri sker processrening av mat innan denna förpackas, vilket förlänger hållbarheten bl.a. därför att olika mikroorganismer som t.ex. mögel bekämpas.

Förutom fotokatalys i AirSteril luftrenare används också UVC-ljusets direkta verkan för luftrening. Med väl avvägd tillverkningsprocess styrs vilka våglängder av ljus Lysatronlamporna i AirSteril ska generera. Därmed finns möjlighet att enkelt välja om luftrenaren enbart ska verka genom fotokatalys eller också i synergiskt högre effekt även ska avge en väl avvägd mängd ozon, vilket då ger direkt möjlighet att använda luftrenaren som rent saneringsaggregat.

Luftrening med negativa joner

Negativa Joner från Luftrenare AirSteril

En av effekterna av luftrening från AirSteril är avgivning av negativa joner. Då joner med negativ laddning kommer i kontakt med olika luftföroreningar sker både neutraliserande och sammanbindande verkan. Partiklar som kan vara skadliga för vår hälsa binds samman och tappar sin förmåga att vara fritt svävande i luften. Dessa faller till golvet eller närmaste yta där dammsugning eller dammtorkning kan ske istället för att partiklarna når långt ned i våra lungor genom inanding och transporteras vidare ut i kroppen.

Negativa joner saknas ofta i inomhusmiljö p.g.a. bristande ventilation och elektriska apparater som avger positiva joner. Samtidigt kan fuktskada i ett hus göra att föroreningskoncentrationen ökar genom avgivning av olika bakterier, mögel samt volatila organiska föreningar och gaser. Därför är det ofta av olika anledningar positivt att använda luftrenare AirSteril, såväl förebyggande som i mer akut läge.

Negativa Joner har som ovan nämnt förmåga att neutralisera t.ex. bakterier och virus och även fungera mycket bra för generell luftrening då det gäller att ta bort lukt som röklukt, mögellukt och annan odör som kan upplevas mindre trevlig. Förutom dessa fina funktioner ges också en direkt uppiggande och hälsofrämjande effekt då man andas in friskare luft med negativa joner. Positiva joner har en direkt nedsättande effekt på både humör och immunförsvarsverkan. Brist på negativa joner i miljön kan märkas genom huvudvärk, trötthet och humörmässig instabilitet etc. Samma effekter kan även olika luftföroreningar ge. Därmed kan negativa joner sägas vara dubbelverkande genom sina luftrenande, ytrenande och hälsofrämjande egenskaper.

Luftrenare AirSteril är inte att jämföra med en jonisator som producerar negativa joner genom elektrostatisk urladdning. I AirSteril sker fotokatalys där negativa joner tillkommer i en multisynergisk renare luftreningseffekt och sedan följer med det redan renade luftflödet från luftrenaren ut i rumsluften. Man kan till skillnad från vissa andra jonisatorer i AirSteril välja om ozon ska avges eller ej, vilket är mycket viktigt då ozon i inomhusmiljö bör undvikas, till skillnad från då ren sanering ska utföras.

Vissa forskare har påvisat att negativa joner verkar förebyggande gällande astma. I luften finns många olika partiklar, volatila ämnen och gaser som kan verka astmaframkallande eller luftrörs- och slemhinneirriterande. Luftrenare med fotokatalys och negativa joner, likt AirSteril, har god förmåga att fjärna mycket små luftföroreningar, sådana som inte tas bort med hjälp av luftrenare med vanliga typer av filter likt Hepa-filter. Vi har fått in goda recentioner där kunder säger att deras astma lindrats avsevärt då de börjat använda luftrenare AirSteril.

Ozon är valbart i AirSteril Luftrenare

Ozon som LuftrenareOzon är en valbar option till Luftrenare AirSteril genom att i aggregatet ingående kompositglaslampa väljs utefter luftrenings- och saneringbehov.

Ozon bildas i luftrenarna genom att UV-ljuset i luftreningsprocessen spjälkar syret till fritt syre som i förening med med syrgasmolekyl bildar ozonet. Det bildade ozonet har tre syreatomer och benämns därför O3.

Ozon har förmågan att verka steriliserande och oxiderande då det gäller många olika föroreningar som t.ex. kan finnas i ett hus eller i naturen. Detta har under många år framgångsrikt nyttjats till en mängd olika applikationer, likt vattenrening, luftrening, läkemedels- och oljeframställning, borttagande av lukt, mögel och bakterier o.s.v.

Kompositglaset i AirSterils luftreningslampor styr vilka våglängder av UV ljus som tillåts passera. Under en våglängd om 240nm kan ozon bildas. Detta fenomen som också sker naturligt genom solinstrålning i stratosfären kan nu nyttjas för effektiv sanering av lukt, mögel, bakterier och virus, främst i rum och huskonstruktioner där ingen vistas.

Lamporna som är valbara till AirSteril är unikt sammansatta dels genom lampglasets förmåga att styra vilken luftreningseffekt man önskar och att mängden ozon som bildas kan kontrolleras, från inget ozon till högre mängd.

Vi rekommenderar ej användande av ozon i direkt inomhusmiljö eftersom ozonet kan vara irriterande i lägre koncentration och skadligt i högre koncentrationer. För luftrening inomhus där man vistas väljs i AirSteril ozon bort till fördel för fotokatalys och negativa joner. Däremot ges högre synergisk effekt med ozonval för ren sanering som i t.ex. krypgrund, källare och i andra utrymmen där fuktskada skett, eller vid fall av röklukt och urindoft m.m.

AirSteril skiljer sig väsentligen som luftrenare gentemot äldre typer av ”ozonaggregat” som producerar ozon genom elektrostatisk urladdning. Den äldre teknologin för att framställa ozon innebar att skadliga biprodukter kunde tillkomma. Samtidigt ges det genom ozonaggregat av äldre modell inte synergieffekt likt i AirSteril.

Lysatrontekniken vi använder innebär att det inte behövs så stora mängder ozon för sanering. Den sammantagna effekten är det som löser problemen. Därmed kan ozonets i högre koncentration direkt materialskadliga effekter motverkas.

Läs mer under sidorna:

2018-10-05 – Uppdaterad 2018-12-13

Picture of Tomas Pettersson
Tomas Pettersson

FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Om Luftrenare AirSteril

AirSteril är ett registrerat varumärke, ägt av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Vi levererar såväl till företag som privatpersoner och bistår med support. Luftrenarna kan kompletteras med sanering, ventilation och avfuktare om så behövs. Hos oss finner du helhetslösningar. 

Telefon: 0372-10010  Mail: kontoret@ljungbyfuktkontroll.se

Copyright 2001-2024 Alla rättigheter reserverade

2001-2019 © Alla rättigheter reserverade

Rulla till toppen